Washing machine and dryer Samsung-30x40 Mood
Platform:3dsMax 2016 + obj
Render:V-RayCorona
Size:133 MB
Polygons:829K