Decorative plaster v32-30x40 Mood
Platform:3dsMax 2016 + obj
Render:V-RayCorona
Size:180 MB